Nepal: Solu-Khumbu-Trek

Teil 7 (09.03. - 11.03.10): Gorak Shep - Kala Pattar (5650m) - Thuklha - Cho La (5360m) - Gokyo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20