Nepal: Solu-Khumbu-Trek

Teil 7 (09.03. - 11.03.10): Gorak Shep - Kala Pattar (5650m) - Thuklha - Cho La (5360m) - Gokyo

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60