Nepal: Solu-Khumbu-Trek

Teil 7 (09.03. - 11.03.10): Gorak Shep - Kala Pattar (5650m) - Thuklha - Cho La (5360m) - Gokyo

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80